Agricultural Updates

The National Agricultural Marketing Board is in a process of Improving payment systems for farmers selling their produce to its packhouses. This process has necessitated that farmers who receive payments through bank accounts to update their banking details. In that regard, farmers are requested to submit letters or bank statements not older than three months as proof of their banking details. Farmers are requested to submit this information to the nearest NAMBoard Packhouse or to their Marketing Extension Officers not later than Friday 16th june 2023.

 

Imakethe yetibhidvo yakaNAMBoard isemkhankhasweni wekutfutfukisa indlela lebhadala ngayo balimi. Loku sevete sidzingo sekutsi kubenesifakazelo setinombolo tasebhange kulabo lababhadalwa ngelibhange. Ngaleso sizatfu ke, balimi bayacelwa kutsi baletse tincwadzi nome titatimende letisuka khona emabhange abo njengesifakazelo semininingwane yabo yasebhange. Loku kuyacelwa kutsi kube ngulokutsandza kuphuma ebhange esikhatsini lesingaphasi kwetinyanga letintsatfu. Lemininingwane inganiketwa balimisi baka NAMBoard nome ishiywe kuma Packhouse aka NAMBoard kungakendluli Lesihlanu wamhlaka 16 Inhlaba 2023.